Tags: siemens

Máy trợ thính: Máy trợ thính Siemens, Phonak, Omron, Rionet – Website hay

Tai được tạo nên từ ba bộ phận khác nhau: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Ba bộ phận này hoạt động liên kết